MSC mesterszak

A kurzusok minden esetben angol nyelvűek.

Szakmai ismeretek:
Kutatásmódszertan gyakorlat (kutmodub17gm) – őszi félév
Oktató: Dr. Miklósi Ádám

Magasabb módszertani gyakorlatok I. GY ( mamgy1ub22gm, mamgy1ub17gm) – a tavaszi félévre novemberben lehet jelentkezni (etologiatanszek@ttk.elte.hu)

Kötelező tárgyak:
Magasabb módszertani gyakorlatok II. GY (mamgy2sb17gm) – az őszi félévre júniusban lehet jelentkezni (etologiatanszek@ttk.elte.hu)
Oktató: Dr. Abdai Judit, Dr. Faragó Tamás, Dr. Pongrácz Péter, Dr. Ujfalussy Dorottya, Dr. Konok Veronika, Dr. Pogány Ákos,

Kötelezően választható tárgyak:
Etológia EA ( etologsb22em, etologsb17em) – őszi félév
Oktató: Dr. Miklósi Ádám

Alkalmazott etológia és állatjólét ( alketosb22em, alketosb17em) – tavaszi félév
Oktató: Dr. Pongrácz Péter

Etológia és viselkedésökológia GY ( etovissb22lm, etovissb17lm) – tavaszi félév
Oktató: Dr. Pogány Ákos

Kognitív- és neuroetológia ( kogneusb22em, kogneusb17em) – tavaszi félév
Oktató: Dr. Andics Attila

Szociális tanulás előadás ( szoctasb22em, szoctasb17em) – őszi félév
Oktató: Dr. Pongrácz Péter

Stratégiai gondolkodás tudományos íráshoz GY (stragonb22gm) - őszi félév
Oktató: Dr. Andics Attila

Diplomamunka:
Diplomamunka I. (diplm1ub17dm) – őszi félév
Diplomamunka II. (diplm2ub17dm) – tavaszi félév

Szabadon választható:
Humánetológia előadás (bb2n1e28) – őszi félév
Oktató: Dr. Kubinyi Enikő

További szabadon választható tárgyak a BSc tárgyak felületén

Az Etológia Tanszék oktatói által vagy részvételével oktatott tárgyak:

Tantárgy neve

Neptun kód

Típus

Kredit

Időszak

Választhatóság

Oktató(k)

Human ethology

bb2n1e28

EA

2

ősz

PPK-n kötelező, TTK-n szabadon választható

Kubinyi Enikő

Strategic thinking for scientific writing

strathinkb22gm, stragonb22gm, BIO/2/13

GY

4

ősz

kötelezően választható

Andics Attila

Ethology

etologsb17em

etologsb22em

EA

3

ősz

kötelezően választható

Pongrácz Péter, Miklósi Ádám

Research Planning

kutmodub17gm

GY

3

ősz

kötelező

Miklósi Ádám

Behavioural Ecology

visokosb22em

EA

3

tavasz

kötelezően választható

Herczeg Gábor, Pogány Ákos

Cognitive and Neuroethology

kogneusb17em

kogneusb22em, BIO/2/14

EA

3

tavasz

kötelezően választható

Andics Attila

Cognitive Neuroscience

kogneuhb22em

EA

3

ősz

kötelezően választható

Andics Attila

Zelena Dóra, Dobolyi Árpád (Élettani Tsz.)

Advanced Methodology I.

mamgy1ub22gm

GY

4

tavasz

kötelező

Pogány Ákos, Pongrácz Péter, 

Kalapos Tibor, Müller Viktor, Török Júlia

Practicals in ethology and behavioural ecology

etovissb17lm

etovissb22lm

GY

4

tavasz

kötelezően választható

Pogány Ákos

Applied ethology and animal welfare

alketosb17em

alketosb22em

EA

3

tavasz

kötelezően választható

Pongrácz Péter

Social learning 

szoctasb17em

szoctasb22em

EA

3

ősz

kötelezően választható

Pongrácz Péter

Analysis of omics data

anomicib22lm

GY

7

tavasz

kötelező

Jónás Dávid,

Ari Eszter

Advanced R programming for biologists

advrprib19gm

GY

4

tavasz (kétévente)

kötelezően választható

Mokos Judit, Jónás Dávid, Ari Eszter

Introduction to UNIX systems for biologists

intunixib22vm

EA+GY

3

ősz

kötelező

Jónás Dávid, Dosztányi Zsuzsanna, Erdős Gábor Dániel

Bioinformatics

bioinfb18gm

GY

2

tavasz

kötelező, BME-vel közös

Jónás Dávid, Dosztányi Zsuzsanna, Pajkos Mátyás

Szakmai ismeretek

Kutatásmódszertan gyakorlat (kutmodub17gm) – őszi félév

Szerkesztés alatt...

Magasabb módszertani gyakorlatok I. GY (mamgy1ub17gm) - tavaszi félév

Szerkesztés alatt...


Kötelező tárgyak

Magasabb módszertani gyakorlatok II. GY (mamgy1ub22gm, mamgy2sb17gm) - őszi félév

Szerkesztés alatt...


Kötelezően választható tárgyak

Etológia előadás (etologsb22em, etologsb17em)

Ökológia, Evolúció- és Konzervációbiológia specializáció, 3 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktatók: Dr. Pongrácz Péter, Dr. Miklósi Ádám,
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli)
Ajánlott irodalom: Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, 1994

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA:

1. Kommunikáció
2. Korai tanulás
3. Táplálkozás
4. Csalás/őszinteség
5. Tájékozódás
6. Állatjólét
7. Szülői ráfordítás, szülő-utód és testvér-testvér konfliktus
8. A szülői gondozási minták evolúciója
9. Problémamegoldó viselkedés I.
10. Problémamegoldó viselkedés II.
11. Az állati személyiség modellje

Alkalmazott etológia és állatjólét előadás (alketosb22em, alketosb17em)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 3 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
Követelmények a szorgalmi időszakban: a tanórák látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokviumon való részvétel (írásbeli beugróval)
Ajánlott irodalom:

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA:

 1. Etológia mint alkalmazott tudomány – Főbb kutatási irányok: állatjólét, állattenyésztés (haszonállatok); társ- és hobbiállatok; fajmegőrzés/ állatkertek
 2. Az állatjólét biológiai és morális megközelítése – Miért szükségesek az állatjóléti megfontolások? Az “állatvédő” mozgalmak szerepe. Politikai szabályozás
 3. A szenvedés mint biológiai jelenség – A stressz szerepe; kellemetlen ingerek tudatosulása; párhuzamok humán kutatásokkal
 4. Az állatkísérletek etikai szabályozása – Engedély mentes és engedély köteles kategóriák. Nemzetközi vonatkozások. Projekt kérelem Magyarországon
 5. Haszonállatok etológiája I. – Állatjóléti megfontolások a haszonállat tartás és tenyésztés keretében
 6. Haszonállatok etológiája II. – Abnormális viselkedésformák kutatása, megelőzése, megszűntetése
 7. Társállatok viselkedése I. – Alkamazott kutya viselkedés kutatás; menhelyek; munkakutyák; páriakutyák
 8. Társállatok viselkedése II. – A macska etológiája; társállat és ökológiai teher
 9. Állatok terápiás szerepkörben – Biofília elmélet; állattartásból eredő pozitív hatésok az ember egészségére; állatterápia
 10. Kedvtelésből tartott állatok viselkedése – Tartási, tenyésztési sajátosságok. Szelíd vagy domesztikált? Új változatok, fajhibridek
 11. Domesztikált fajok az ökoszisztémában – Elvadult/ elhagyott háziállatok; hibridizáció vadon élő rokon fajokkal; irtani, vagy elfogadni? Funkcionális ökológia
 12. Invazív/ behurcolt fajok etológiája – Mitől lesz sikeres egy behurcolt faj? Ökológiai hatás elemzése. Lehetséges (ellen)lépések szükségessége és lehetőségei
 13. Kompetíció ember és vadonélő fajok között – A “kártevők” etológiája; viselkedés-alapú védekezés kártevők ellen
 14. Emberre irányuló predáció – Az “emberevés” etológiája

Etológia és viselkedésökológia GY (etovissb22lm, etovissb17lm)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 4 kredit
Tantárgyfelelős: Dr. Pogány Ákos
Oktató: Dr. Pogány Ákos
Időpont egyeztetés után tömbösített előadás

Kognitív- és neuroetológia (kogneusb22em, kogneusb17em)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 3 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Andics Attila
Oktató: Dr. Andics Attila
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, neurobiológia
Az oktatás célja: A tárgy célja mélységi áttekintést adni az összehasonlító kognitív idegtudomány egyes fejezeteinek legújabb konceptuális és módszertani fejleményeiről.

Tantárgy tartalma:
A fókusz a szociális-kommunikációs képességeket támogató agyi mechanizmusokon, és a kutya agyi képalkotáson van. (1) Hangfeldolgozás fajok közt. A voice areák funkcionális jellemzése. belsőállapot- feldolgozás fajok közt. Hangadó-azonosítás fajok közt. (2) Beszédfeldolgozás fajok közt. Mintázat- felismerés és statisztikai tanulás fajok közt. Beszédérzékelés, nyelvek megkülönböztetése. Lexikális feldolgozás fajok közt. Érzelmi prozódia és jelentésteliség. Fonetikai érzékenység. Tárgynevek tanulása. (3) Vizuális szociális feldolgozás fajok közt. A természetes világ kategorizációja különböző fajokban. Arcérzékenység fajok közt. Agyi specializációk a vizuális modalitásban.

Számonkérési és értékelési rendszere: Aktív részvétel, házi feladatok, szóbeli vizsga.
Irodalom: Kiadott előadásanyagok (pdf).

Szociális tanulás (szoctasb22em, szoctasb17em) 

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 3 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugróval)

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA:

 1. A szociális tanulási formák evolúciója – Öröklött vagy tanult viselkedés? Egyéni vagy szociális ismeretszerzés?
 2. Az ismeretek átadásának iránya – Horizontális és vertikális transzfer. Állati kultúrák. Invenció és konzerválás.
 3. Tanító magatartás – Tanár vagy demonstrátor? Tanító magatartás állatoknál.
 4. A szociális tanulás élettana és neuro-etológiája – Érzékeny periódusok; hormonális hatások; a kanári énektanulása.
 5. Táplálék-preferencia átvétele – Korai tanulás (nyúl); csalétek-kerülés (patkány).
 6. Hely és útvonal tanulása – Migrációs útvonal átvétele; méhtánc.
 7. Szociális preferencia – Tanulás párválasztás során (guppi); állati koalíciók; eavesdropping.
 8. Szociális tanulás mechanizmusai I. – A környezetben okozott változás eltanulása – stimulus enhancement.
 9. Szociális tanulás mechanizmusai II. – A demonstrátor viselkedésének átvétele – átragadás, response facilitation, megfigyeléses kondicionálás, imitáció.
 10. Szociális tanulás mechanizmusai III. – A viselkedés, illetve annak eredményének átvétele.
 11. Szociális tanulás adaptivitása I. – Táplálékszerző magatartás formák átvétele.
 12. Szociális tanulás adaptivitása II. – Tanulás ragadozó- és fajtárs felismerés során.
 13. Szociális tanulás adaptivitása III. – A tanulás  függése rangsortól és a szociális partnertől.
 14. Jellegzetességek az ember tanuló magatartása kapcsán. – Természetes pedagógia. Osztenzív kommunikáció, dajkanyelv.

Stratégiai gondolkodás tudományos íráshoz GY (stragonb22gm)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 4 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Andics Attila
Oktató: Dr. Andics Attila
Az oktatás célja: A tárgy célja a tudományos íráskészség fejlesztése, a stratégiai szempontok bemutatása.

Tantárgy tartalma:
A kurzus a tudományos íráskészség fejlesztésére fókuszál. Sorra veszi a pályázati-publikációs- tudománykommunikációs tudományos írásformák stratégiai szempontjait, és írásgyakorlatok sokaságán keresztül támogatja a tudományos írástudói eszköztár elmélyítését. Mondatépítés, bekezdésív, szövegív. Cikktípusok, a bírálati folyamat szövegtípusai, pályázati szövegtípusok, ismeretterjesztő szövegtípusok. Specifikus stratégiai megfontolások, célok szövegtípusonként. Hatékonyságfejlesztési és szövegfejlesztési technikák.

Számonkérési és értékelési rendszere: Gyakorlati jegy. (Aktív részvétel a gyakorlatokon, jelenléti feladatmegoldás és a szorgalmi időszak során beadandó rövid írásmunkák.)
Irodalom: Kiadott előadásanyagok (pdf)

Viselkedésökológia előadás (visokosb22em)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 3 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pogány Ákos
Oktatók: Dr. Pogány Ákos, Dr. Herczeg Gábor
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli teszt + szóbeli vizsga)
Ajánlott irodalom: 
- Az órai tananyag pdf-ben
- Krebs és Davies 1988: Bevezetés a viselkedésökológiába (Mezőgazdasági Kiadó, Budapest) - Barta Z., Liker A., Székely T. (szerk) 2003: Viselkedésökológia. Budapest.

TEMATIKA:
1. A viselkedésökológia tárgyköre, problématikája, megközelítési módjai és eszköztára
2. A viselkedésökológia kutatási módszerei 1: rövid- és hosszútávú megfigyelések, terepi és laboratóriumi kísérletek, optimalitás modellek
3. A viselkedésökológia kutatási módszerei 2: játékelméleti modellek, evolúciósan stabil stratégiák, filogenetikai komparatív vizsgálatok
4. Állatcsoportok szerkezete és funkciója. Előnyök és hátrányok. 
5. Territorialitás. Az ideálisan szabad eloszlás elmélete. Esettanulmányok. Interspecifikus territorialitás.
6. Szexuális szelekció. Mechanizmusok, spermakompetíció és manipuláció. 
7. Párkapcsolati stratégiák. Monogámia, poligámia (poligínia, poliandria, promiszkuitás), szülő-utód konfliktus
8. Utódgondozás. Egy- és kétszülős valamint csoportos utódgondozás, modellek és esettanulmányok
9. Táplálkozási és életmenet-stratégiák. Ökonómikus döntések, életmenetkomponensek és rátermettség
10. Szociális viselkedés, kooperáció és altruizmus. Önzés, altruizmus és a kooperáció evolúciós útjai (rokonszelekció, kölcsönösség, manipuláció és reciprocitás)
11. Kommunikáció és evolúciós fegyverkezési versenyek. A kommunikáció funkciója, adaptív értéke, predátor és préda koevolúciója. Aposzematizmus, Mülleri- és Batesi mimikri.
12. A szociális tanulás és típusai (imitáció, másolás, átadási módok), szociális tanítás.
13. Szociobiológia és humán viselkedésökológia. Az emberi viselkedés evolúciós perspektívából. Az ember szexuális viselkedése.
 


Diplomamunka

Diplomamunka I. (diplm1ub17dm) – őszi félév
Diplomamunka II. (diplm2ub17dm) – tavaszi félév


Szabadon választható

Humánetológia Előadás (bb2n1e28)

Szabadon választható, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Kubinyi Enikő
Oktató: Dr. Kubinyi Enikő
Ajánlott előtanulmányi rend: BSc Etológia alapszint
Kötelező jegyzet: Az előadás ppt-anyaga; Csányi Vilmos: Az emberi természet- Humánetológia. Vince Kiadó, 2003.
Ajánlott irodalom: Bereczkei Tamás: Evolúciós Pszichológia. Osiris Kiadó, 2008; Csányi Vilmos, Miklósi Ádám: Fékevesztett evolúció. Typotex Kiadó, 2010

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA:

 1. Etológiai alapismeretek összefoglalása – Etológiai alapfogalmak, rendszerszemléletű viselkedésmodellezés; Az emberi viselkedéskutatása történeti áttekintése; Pszichológiai, etológiai megközelítése. Az emberi viselkedés természettudományos vizsgálata – Tinbergeni megközelítés: Etológiai viselkedéselemzések; Összehasonlító kultúrantropológia, fejlődéspszichológia és összehasonlító zoológia, Evolúciós alapelvek
 2. A főemlősök összehasonlító etológiája: Szociális élet – Csoportos élet előnyei/hátrányai; A főemlősök csoportszerkezete; Emberszabásúak csoportszerkezete
 3. A főemlősök összehasonlító etológiája: Fizikai és szociális kognició – Térbeli tájékozódás, tárgyállandósági ismeretek; Naiv fizikai megértés és tárgyhasználat
 4. Az ember biológiai evolúciója: Evolúciós és történeti módszerek – Az ember evolúciójának genetikai elemzése; Az emberi evolúció áttekintése a modern leletanyag alapján ; “Paleoetológia”: emberi evolúció elemzése viselkedés szempontból
 5. Az emberi agresszió biológiai alapja – Az agresszió speciális megnyilvánulási formái embernél; Szociális kapcsolatok variabilitása, hierarchikus és egalitárius társadalmak, dominancia és alávetettség, kannibalizmus, háború
 6. Az ember szociális viselkedésének alapjai – Kötődési kapcsolatok jellegzetességei embernél; A kötődési viselkedés evolúciója és egyedfejlődése; a kötődés, mint viselkedési stratégia, típusai és jellegzetességei
 7. Párválasztási rendszerek szerepe az evolúcióban Az emberi szaporodási rendszerek áttekintése; Monogám és poligám kultúrák ökológiája, Szexualitás megváltozott szerepe; Párválasztás nemi bélyegek alapján
 8. Szinkronizációs készség és kooperáció – Hipnózis, Zene, tánc, mimezis, Szabályok követése; Együttműködés térben, időben, komplementer akciók tervezése; Szociális kooperáció; Imitációs viselkedés és funkciói
 9. Konstrukciós képességek elemei, tárgyhasználat és tárgykészítés evolúciója- Emberszabású és ember összehasonlítása; Tárgykészítés elemei, hierarchikus viselkedésszervezés; Kommunikáció és nyelv; Állati és emberi kommunikációs rendszerek összehasonlítása; Nyelvi viselkedés és kultúra
 10. Kulturális evolúció – Megszaladási jelenségek; Az emberi viselkedés és modern társadalmi kihívások

Régebben oktatott tárgyak

 • Viselkedésökológia gyakorlat (bb2n6e04)
 • Alkalmazott etológia gyakorlat (bb1n4ab1)
 • Állatjólét előadás (bb2n1e10)
 • Kognitív etológia előadás (bb2n1e32)
 • Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)
 • Szociális tanulás előadás (bbbn9107)

Viselkedésökológia gyakorlat (bb2n6e04)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 4 kredit, gyakorlat,  (heti 1 óra elmélet + 3 óra gyakorlat)
Tantárgyfelelős: Dr. Pogány Ákos
Oktató: Dr. Pogány Ákos
Követelmények:  A Gyakorlati jegy megítélése a gyakorlatokon való aktív részvétel és a jegyzőkönyvek alapján történik.
Ajánlott irodalom: Krebs & Davies 1993: An Introduction to Behavioural Ecology. Blackwell Scientific Publications.

TEMATIKA:
1. Bevezetés. A gyakorlat félévi ütemtervének átbeszélése; Elméleti alapok interaktív áttekintése (mivel és mivel nem foglalkozik a viselkedésökológia). A gyakorlat elvégzéséhez szükséges módszerek és elméleti anyagok áttekintése
2. A viselkedésökológia módszerei, kísérletes megközelítés (Zebrapinty bátorság I.). A főbb kutatási megközelítések (rövid – és hosszú távú megfigyelések, terepi és laborkísérletek) áttekintése és összehasonlítása. Bátorság állapotfüggésének tesztelése zebrapintyen – hipotézis és predikciók felállítása. Kísérlet feltételeinek megteremtése az Állatházban
3. Viselkedés megfigyelés (Zebrapinty bátorság II.) Kísérlet, adatgyűjtés az Állatházban. Solomon kódoló program működési alapelvei
4. Viselkedés kódolás (Zebrapinty bátorság III.) Zebrapinty latenciák kódolása. Adatok táblázatba rendezése
5. Adatelemzés (Zebrapinty bátorság IV.) Vonatkozó statisztikai alapok rövid áttekintése. SPSS program használatának alapjai. Leíró statisztikák
6. Eredmények kiértékelése . Tudományos publikáció részei. Predikciók tesztelése, következtetések levonása. Statisztikai eredmények közlése, ábrakészítés. Jegyzőkönyv I. készítés
7. A viselkedésökológia módszerei, optimalitás modellek (Optimális táplálkozás I.) Költség-nyereség szemlélet, optimalitás modellek elemei. Optimális territórium méret, prédaválasztási modell, foltidő modell
8. Adatgyűjtés (Optimális táplálkozás II.) Optimális ragadozó stratégia modellezése rögzített kényszerfeltételek mellett. Adatok táblázatba rendezése, előkészítés analízishez
9. Optimális stratégia grafikus megállapítása (Optimális táplálkozás III.) Függvény megrajzolása SPSS-ben. Eredmények kiértékelése. Jegyzőkönyv II. készítés
10. Optimális prédaválasztás. Elméleti háttér. Adatgyűjtés. Eredmények megbeszélése
11. A viselkedésökológia módszerei, játékelméleti megközelítés (Héja-galamb I.). Evolúciósan stabil stratégiák. Héja-galamb játszma, a szülői gondozás játék, potyázó-keresgélő játék. Héja-galamb modellezése: ESS keresése különböző nyereség-mátrixok esetén
12. Héja-galamb játszma modellezése (Héja-galamb II.) Héja-galamb modellezés eredményeinek kiértékelése. Jegyzőkönyv III. készítése
13. A viselkedésökológia módszerei – komparatív filogenetikai analízis. Komparatív analízis. Gyakorlattal kapcsolatos kérdések megbeszélése és lezárás. El nem fogadott jegyzőkönyvek pótlása

Célkitűzés: A gyakorlat célja a legfontosabb viselkedésökológiai kutatási módszerek tapasztalati úton történő megismerése. A foglalkozások során egy komplett viselkedésökológiai kísérletet tervezünk meg és viszünk véghez. A gyakorlat második felében optimalizációs és játékelméleti modellekkel ismerkedünk. A gyakorlat során a hallgatók elsajátítják/alkalmazzák a tudományos módszertant, kutatástervezést, kistestű énekes madarak kezelését/mérését, Solomon coder és SPSS programok használatát, és a tudományos eredmények publikálásának módját.

Alkalmazott etológia gyakorlat (bb1n4ab1)

Kötelező differenciált szakmai tárgyak modul, 2 kredit, gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter, Dr. Konok Veronika
Ajánlott előtanulmányi rend: Etológia I. Ea (bb1c1105)
Követelmények a  szorgalmi időszakban: mindkét gyakorlaton részt kell venni, és mindkét gyakorlat anyagából a szorgalmi időszakban el kell készíteni a beadandó jegyzőkönyvet.

A tárgy blokkosított formában van megtartva. A hallgatók maximum 15-20 fős csoportokban vesznek részt a foglalkozásokon, melyekre rendszerint egy hétvégén kerül sor. Csoportonként két foglalkozást tartunk, különböző témával foglalkozva ezeken.

I. Viselkedési stratégia, állati személyiség vizsgálata – A „bátorság-visszahúzódás” viselkedési tengely kísérletes megfigyelése verőköltő bodobácsokon. Vannak-e stabil jellegzetességek e rovarok kockázatvállaló magatartásában?

II. Akusztikus kommunikáció – A kutyaugatás által hordozott információ megfejtése emberek, mint „hallgatóság” bevonásával. Mitől függ az, hogy mennyire bosszantó egy biológiai eredetű hang?

Kötelező irodalom: Pongrácz Péter: Kutyaugatások hangulatának és kontextusának felismerése, valamint annak megítélése, hogy mennyire bosszantó egy-egy ugatás az ember számára. Fejezet: Altbäcker V., Gácsi M., Kosztolányi A., Pogány Á, Lakatos G, Pongrácz P, Dóka A.: Etológiai gyakorlatok: Budapest: ELTE, 142-151. (2013)
Szakcikk:
Gyuris et al. (2011). Individual behaviour in firebugs (Pyrrhocoris apterus). Proc. Roy. Soc. B., 278, 628-633.

Állatjólét előadás (bb2n1e10)

Szerkesztés alatt...

Kognitív etológia előadás (bb2n1e32)

Szakirányú kötelezően választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgy felelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Topál József
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia
Követelmények a vizsgaidőszakban: kollokviumon való részvétel (írásbeli)
Ajánlott irodalom: Az előadás bemutatói; Shettleworth, S. J. (2010) Cognition, Evolution, and Behavior New York: Oxford

TEMATIKA:

 1. Az állati gondolkodás vizsgálatának tudománytörténete. A kognitív etológia kialakulása
 2. Kísérlettervezés a kognitív etológiai kérdések vizsgálatában, Okos-Hans effektusok
 3. Az intelligencia fogalmának biológiai megközelítése
 4. A fizikai kogníció jelenségeinek vizsgálata 1: tárgyreprezentációs képesség és deduktív következtetési képességek
 5. A fizikai kogníció jelenségeinek vizsgálata 2: Számfogalom az állatvilágban, tranzitív következtetési képességek
 6. Eszközhasználat és szociális tanulás evolúciós eredete
 7. Imitációs képességek és játék evolúciós eredete
 8. Szociális intelligencia 1: Tudatelméleti képességek az állatvilágban. Önfelismerés, éntudat
 9. Szociális intelligencia 2: Az ember tudatelméleti képességeinek egyedfejlődése evolúciós eredete
 10. Az állati és emberi kommunikáció biológiai alapjai
 11. A nyelvi képességek evolúciós eredete: állati és emberi nyelvek, nyelvtanítási kísérletek
 12. A kutya, mint az ember társas elmeképességeinek modellje 1.
 13. A kutya, mint az ember társas elmeképességeinek modellje 2.
 14. Kognitív etológia és állat-etikai megfontolások

Kutatástervezés gyakorlat (bb2n4e02)

Szabadon választható tárgy, 4 kredit, gyakorlat
Tantárgyfelelős: Dr. Pásztor Erzsébet
Oktató: Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pásztor Erzsébet, Dr. Háhn István
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, házi feladatok elvégzése. A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultáció: év közben, előre megbeszélt időpontban
Ajánlott irodalom: Az előadás ppt-anyaga

TEMATIKA:

 1. A kutatási folyamat. Kutatómunka (terület, cél, módszer, szint, fajta), témaválasztás, irodalmazás, kutatási folyamat megtervezése, probléma-megoldás
 2. Tudományos munkák készítése. Szakdolgozat (BSc), Diplomamunka (MSc), PhD disszertáció, zárójelentés, Szakdolgozat felépítése, saját kutatás értelmezése kérdések alapján
 3. Témaválasztás. Témagenerálás, témaértékelés, megvalósíthatóság és kockázatok
 4. A kutatás lépései. Tervezés, módszerek, végrehajtás, kockázat-haszon elemzés konkrét vizsgálat kapcsán
 5. Szakdolgozatírás elvei. Önértékelés és bírálat szempontrendszere, szakdolgozat szerkezete,
 6. Változók leírása, meghatározása. Változók típusai, meghatározások módja, használatuk gyakorlása
 7. Statisztikai alapfogalmak. Átlag, szórás, medián, valószínűségek megadása, kísérleti elrendezések, normális eloszlás
 8. Statisztikai próbák. Hipotézis-vizsgálat, T-próba, Welsh-próba, F-próba, khi négyzeten alapuló szignifikancia vizsgálatok egy szempontos ANOVA
 9. Témabemutató. Előadás tartása a kutatási témából, kérdések, kritikák vita
 10. A tudományos publikálás alapjai. Publikáció szerkezete, rövid összefoglaló szerkezete és írása a témából
 11. Cikkolvasás és bírálat. Anonim kézirat olvasása és bírálata megadott szempontok alapján, ismertetés előadás formájában
 12. Pályázatírás I. Elmélet és gyakorlat, pályázatok típusai, pályázatok célja és fontossága, pályázatok feltételrendszere, hazai és nemzetközi pályázatok, konzorciumok, pályázatok bírálati szempontjai
 13. Pályázatírás II. Megírt pályázat rövid bemutatása, bírálatok feldolgozása, kritikai vita, döntések meghozatala
 14. Pályázatírás III. Megírt pályázat rövid bemutatása, bírálatok feldolgozása, kritikai vita, döntések meghozatala

Szociális tanulás előadás (bbbn9107)

Szabadon választható tárgy, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Pongrácz Péter
Oktató: Dr. Pongrácz Péter
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: etológia, viselkedésökológia
Követelmények a szorgalmi időszakban: az előadások látogatása ajánlott. A vizsgaidőszakban: kollokvium (írásbeli beugróval)

TEMATIKA:

 1. A szociális tanulás fogalma, definíciója. Tanulás típusai. A szociális tanulás adaptivitása. Mechanizmus, ontogenezis, evolúció, funkció
 2. A táplálék-preferencia átadása. Ökológiai feltételek. Generalisták preferencia átvétele: patkány. Növényevő preferencia átvétel: üreginyúl
 3. Tanulás akusztikus kommunikáció során: madarak énektanulása. Evolúciós/ökológiai feltételek. Neurális és hormonális hatások. Érzékeny periódusok, a „hallgatóság” szerepe
 4. Tanulás a táplálékszerzés során: madarak – I. Ökológiai feltételek, rendszertani felbukkanás. Fosztogatók és rejtők vetélkedése hollóknál
 5. Tanulás a táplálékszerzés során: madarak – II. Miért imitál(ná)nak a keák?
 6. Tanulás a táplálékszerzés során: madarak – III. A szociális tanulás mechanizmusainak elkülönítésére tett kísérlet. Hullámos papagájok
 7. Szociális tanulás kutyáknál I. Ökológiai/ evolúciós feltételek. Szociális tanulás vadonélő kutyaféléknél. Kutya szociális tanulás funkcionális megközelítésből
 8. Szociális tanulás kutyáknál II. A szociális tanulás mechanizmusainak tesztelése. Átragadás, kiemelés, imitáció. „Do as I do”
 9. Emberszabásúak és a szociális tanulás I. Ökológia feltételek, megfigyelések a természetben – állati kultúrák. Az imitáció lehetséges megközelítési/tesztelési módszerei. Imitáció „sikertelen” demonstráció láttán
 10. Emberszabásúak és a szociális tanulás II. Tanulmányok gorillákon. Szekvencia és mintázat imitálása
 11. Emberszabásúak és a szociális tanulás III. Tanulmányok orángutánokon. Késleltetett imitáció és az „általánosítás”
 12. Tanító magatartás. A tanítás biológiai definíciója. Érzékenység tanításra – a természetes pedagógiai elmélet. Tanító magatartás házityúknál